Katlaaia ideekonkurss

„KATLA AED“
Ideekonkursi üldosa

A 1 KONKURSI KORRALDAJAD
Ideekonkursi korraldab SA Tallinna Kultuurikatel (edaspidi kui Sihtasutus, ideekonkursi korraldaja), registrikoodiga 90009424, aadressiga Pärnu mnt 8 / Väike-Karja 9, 10148 Tallinn.

A 2 KONKURSI VORM
Ideekonkurss on avalik ideelahenduse konkurss, mille tulemusena sõlmitakse võitjatega leping, mis reguleerib osapoolte õigusi ja kohustusi, et konkursi võitjad saaks hakata teostama perioodil mai 2012 – september 2012 SA Tallinna Kultuurikatel poolt hallataval territooriumil Põhja pst 35 võiduideede kontseptsiooni.

A 3 KONKURSI EESMÄRK
A 3.1 SA Tallinna Kultuurikatel kutsub osalema avalikul ideekonkursil „Katlaaed“, mille eesmärgiks on leida programmipartnerid, kes töötaks välja ideed ning lähtuvalt ideest teostaks avalike kultuurilisi, hariduslike ning sotsiaalseid tegevusi osaliselt hoonestatud krundil aadressiga Põhja pst 35.

A 3.2 Avalike tegevuste teostamist ootame perioodil 27. mai 2012 – 30. september 2012.

A 3.3 Ootame ideekavandeid ühekordseteks sündmusteks ja pikemaajalisteks  programmideks.

Oodatud on järgmised ideed:

• Kultuurilised - kontserdid, etendused, näitused, kinoseansid, kirjandusõhtud ja kõik muud formaadid kuid eriti oodatud on tavapäratud formaadid, mis meie üleüldist kultuuriruumi oma uudsusega rikastavaks  ja omanäolisemaks muudaks.

• Hariduslikud ja teaduslikud – erinevatele sihtrühmadele mõeldud töötoad, koolitused, seminarid ja muud avatud õppe formaadid

• Sotsiaalsed – eriti on oodatud ideed kogukonnaaia rajamiseks Põhja pst 35 territooriumile, aga ka kõik teised ideed, mis on seotud kogukondlike ja sotsiaalsete tegevustega (kohvik, laste mänguväljak jne)

A 4 PÕHJA PST 35 TERRITOORIUMI KIRJELDUS
A4.1 Põhja pst 35 territooriumi haldab konkursi korraldaja SA Tallinna Kultuurikatel
A4.2 Territooriumi pindala on 5950 m², sh hoonestatud ala 4700 m²
Territooriumiga ja seal paiknevate ehitistega saab eelnevalt ka tutvuda. Aeg tuleb kokku leppida kas telefonitsi või e-maili teel: +372 56 2011 00; jimmytiko@gmail.com
Vt ka territooriumi asendiplaani www.kultuurikatel.ee ametlike sõnumite rubriigist. 

A 5 KONKURSI AJAKAVA
A 5.1 Konkurss algab 16. märtsil  2012
A 5.2 Konkursitööde esitamise tähtaeg 13. aprill 2012
A 5.3 Tulemuste avalikustamine 25. aprillil 2012

A 6 KONKURSIST OSAVÕTUÕIGUS
A 6.1 Konkursil võivad osaleda üksikisikud, grupid, ühendused, koostöövõrgustikud, ettevõtted, organisatsioonid.
A 6.2 Konkursist kõrvaldatakse isikud, kellel kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) ideekavandite esitamise tähtaja seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates ideekavandite esitamise tähtajast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Ühtlasi võlgnevus tegevusaruannetes mõnele avaliku tugitoetust jagava institutsiooni ees. Käesolevas punktis loetakse riiklike maksude võlaks ideekavandi esitaja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
A 6.3 Eestis tegutsevate või registreeritud isikute puhul kontrollib ideekonkursi korraldaja maksuvõlgnevuse puudumist Eesti Maksu- ja Tolliametist ise.
A 6.4 Väljaspool Eestit registreeritud või tegutsev ideekavandi esitaja esitab maksude maksuhalduri või asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi punktis 6.2 nimetatud asjaolude puudumise kohta koos ideekavandiga.
A  6.5 Konkursist kõrvaldatakse isikud, kellel on aruande esitamise võlgevused mõne avalikku toetust jagava instutsiooni ees.

A 7 KONKURSI ŽÜRII 
Žürii koosseis on:
1. Anders Härm – EKKM
2. Ilona Gurjanova – Eesti Disaini Maja / Disainerite Liit
3. Triin Talk – Telliskivi Selts
4. Lennart Sundja – Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
5. Kadri Klementi – Eesti Arhitektide Liit / B210
6. Aivar Tõnso – SA Tallinna Kultuurikatel
7. Herkko Labi – SA Tallinna Kultuurikatel
8. Madli–Liis Parts – SA Tallinna Kultuurikatel
9. Kristiina Kütt – SA Tallinna Kultuurikatel

10. Žürii esimees: Evelyn Sepp, SA Tallinna Kultuurikatel

Sekretär: Kadri Suurkivi, SA Tallinna Kultuurikatel

A 8  KONKURSI TULEMUS
A 8.1 Konkursi tulemused avalikustatakse 25. aprillil 2012 SA Tallinna Kultuurikatel kodulehel www.kultuurikatel.ee.

A 8.2 Konkursi võitjatega sõlmib konkursi väljakuulutaja ja Põhja pst 35 territooriumi haldaja SA Tallinna Kultuurikatel lepingu, mis reguleerib osapoolte õigusi ja kohustusi.

SA Tallinna Kultuurikatel pakub konkursi võitjatele omalt poolt:

• tegevuste läbiviimiseks tähtajalist tasuta territooriumi kasutuslepingut
• sise – ja väliskommunikatsiooni tuge
• projektijuhtimise konsultatsiooni ning kontakte

A 8.3 Konkursi võitjad kohustuvad lepingu alusel teostama ideekonkursil esitletud ideed/ideid.

A 8.4 SA-l Tallinna Kultuurikatel on õigus esitada konkursi võitnud ideekavanditele endapoolseid ettepanekuid projekti realiseerimiseks.

A 8.5 Äraütleva vastuse korral ei kohustu SA Tallinna Kultuurikatel andma põhjalikku tagasisidet. Ideekonkursi korraldaja piirdub suuliste kommentaaride andmisega.

A 8.6 Ideede ja projektide esitamisest ei tulene SA-le Tallinna Kultuurikatel mingeid kohustusi. Ei teki kohustust idee või projekti realiseerimiseks, taotlejale tellimuse esitamiseks ega rahalise toetuse eraldamiseks.

A 8.7 Sihtasutus kinnitab, et ei teosta ühtegi esitatud projekti ilma projekti esitajaga sõlmitud lepinguta, välja arvatud kui sarnane projekt, idee või ettepanek on sihtasutuses juba töös enne projekti, idee või ettepaneku tegija poolt selle sihtasutusele esitamist.
 
A 8 ESITATAVA IDEEKAVANDI KONTSEPTSIOONI KOOSSEIS, MAHT JA KEEL
A 8.1 Ideekonkursi kontseptsioon esitatakse elektrooniliselt e-maili aadressile katlaaed@tallinn2011.ee, märksõnaga Ideekonkurss „Katlaaed“

A 8.2 Konkursi tingimuste kohta saab informatsiooni e-maililt katlaaed@tallinn2011.ee või mob.tel: +372 56 2011 13

Idee konkursi taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

• projekti pealkiri
• projekti kirjeldus (max 4000 tähemärki koos tühikutega)
• detailset ajalist tegevuskava
• turundus- ja kommunikatsiooniplaani
• detailset eelarvet (kulud ja detailne rahastuskava)
• meeskonna liikmete ja partnerite CV-d
• kaasatavate sihtsühmade kirjeldus

NB! Esitada võib ideed põhjalikumalt tutvustavaid ja illustreerivaid lisamaterjale.

A 9 IDEEKONKURSI HINDAMISKRITEERIUMID
Žürii hindab ideekonkursile esitatud ideekontseptsioonide kandvust, innovaatilisust, terviklikkust, teostatavust ning majanduslikku potentsiaali lähtuvalt enda eriteadmistest.